15
03.2022

Kiểm soát quy trình sản xuất

  • Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP (tái chứng nhận 3 năm/lần và đánh giá giám sát hàng năm)
  • Hệ thống quản lý ATVSTP theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 (tái chứng nhận 3 năm/ lần và đánh giá giám sát hàng năm)
  • Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 (tái chứng nhận 3 năm/ lần và đánh giá giám sát hàng năm)